KVALITA

Spoločnosť BAMU sa rozhodla certifikovať svoju prácu, aby zaručila výrobnú kvalitu a kvalitu technologických inovácií.

Záujemcovia o stiahnutie certifikátov spoločnosť BAMU nás môžu kontaktovať kliknutím sem.

CERTIFIKÁCIE SPOLOČNOSTI BAMU

CERTIFIKÁCIA UNI EN ISO 9001

Spoločnosť BAMU si od roku 2011 vybrala certifikáciu UNI EN ISO 9001, aby zaručila výrobnú kvalitu a kvalitu technologických inovácií.

CERTIFIKÁCIA UNI EN 1090-1 + A1

Od januára 2014 sa spoločnosť BAMU môže pochváliť touto dôležitou certifikáciou, ktorá posudzuje zhodu konštrukčných dielcov na zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií - označenie CE.

CERTIFIKÁCIA UNI EN ISO 3834-2

Od roku 2013 spoločnosť BAMU získala certifikáciu ISO 3834-2, ktorá garantuje kvalitu tavného zvárania kovových materiálov, podľa normy na projektovanie a výrobu koľajových vozidiel vzťahujúcu sa na zváranie kovových súčiastok.

CERTIFIKÁCI UNI EN ISO 15085-2

Od júna roku 2014 spoločnosť BAMU získala certifikáciu ISO 15085-2, podľa normy na projektovanie a výrobu koľajových vozidiel vzťahujúcu sa na zváranie kovových súčiastok.

CERTIFIKÁCIA UNI EN ISO 14001

Od roku 2023 sa spoločnosť Bamu rozhodla certifikovať svoje výrobné procesy prostredníctvom normy EN ISO 14001. Norma, ktorá sa v súčasnom nastavení stáva čoraz dôležitejšou, špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva, ktorý môže zodpovedná organizácia použiť na zlepšenie jeho environmentálneho správania.

KVALITA PRE SPOLOČNOSŤ BAMU

Politika kvality spoločnosti BAMU

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť si prosperitu a zdravé fungovanie v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.
Spoločnosť je presvedčená, že základnou podmienkou pre uskutočnenie tohto cieľa je získať významnú pozíciu na trhu, na ktorom pôsobí. Tento cieľ sa bude snažiť dosiahnu hlavne prostredníctvom uspokojovaním požiadaviek plynúcich zo zmlúv.

Dosiahnutie cieľov

Získanie tejto pozície je podriadené nasledovným faktorom:

 • dosiahnuť ekonomické výsledky, ktoré, okrem poskytovania primeraného zisku vo vzťahu k investovanej čiastke, umožnia plánovať potrebné investície do vývoja procesov a produktov;
 • všímať si potreby a vývoj na trhu, a následne stanoviť stratégie na produkty a služby;
 • udržiavať neustále modernizovanie týkajúce sa používaných technológii v procesoch;
 • neustále posudzovať a eventuálne využívať dostupnosť externých zdrojov, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu výrobných procesov;
 • formovať a zapájať zamestnancov takým spôsobom, aby ich profesionalita bola adekvátna k úrovni vykonávaných činnosti a k nej sa pridala potrebná snaha zo strany pracovníkov.

Riadenie každého z jednotlivých vyššie uvedených faktorov a ich vzájomná súčinnosť musí byť vykonávaná prostredníctvom starostlivého plánovania a dôslednej kontroly podnikových procesov.

Povinnosti spoločnosti

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že pre spoločnosť je nevyhnutné:

 • definovať prostredníctvom systému riadenia kvality, ten súbor plánovaných a systematických činností, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kontroly a zlepšenia tých parametrov vlastných činností, ktoré majú vplyv na produkt a proces;
 • vynaložiť úsilie, aby požiadavky tohto systému boli neustále uspokojované a aby boli plánované a udržiavané aktívne procesy zlepšovania.

Procesy zlepšovania musia vychádzať zo záväzku prijatého spoločnosťou v plánovaní programov, ktoré sa uskutočňujú so stanovenou periodicitou a ktoré definujú:

 • špecifické ciele;
 • termíny a zodpovednosť za ich dosiahnutie;
 • objektívne kritériá, na základe ktorých sa hodnotia dosiahnuté výsledky.

 

Vedenie sa zaväzuje

 • dohodnúť si so zákazníkom spôsob komunikácie, ktorý umožňuje definovať jeho požiadavky a to, čo dokáže tieto požiadavky uspokojiť;
 • dokumentovať organizáciu podniku takým spôsobom, aby jasne určovali zodpovednosť, kompetencie a vzájomné vzťahy medzi podnikovými oddeleniami;
 • dať mandát všetkým vedúcim pracovníkom podniku, aby mohli zadefinovať a vhodným spôsobom uspokojiť požiadavky tak na nástrojové ako aj profesionálne zdroje;
 • vybaviť podnik systémom riadenia kvality v súlade s normou UNI EN ISO 9001:2008, pričom na tento účel priradí jednému členovi z riadiacej štruktúry zodpovednosť vytvoriť, aplikovať a udržiavať aktívny tento systém a podávať správy vedeniu o činnosti samotného systému;
 • preskúmať Systém riadenia kvality vo vopred stanovených intervaloch s cieľom overiť jeho vhodnosť pri uspokojovaní požiadaviek príslušných noriem, pri napĺňaní tejto politiky a pri dosahovaní stanovených cieľov;
 • oznámiť túto politiku v rámci organizácie a zabezpečiť, aby bola v tomto prostredí plne obsiahnutá;
 • preskúmať túto politiku vo vopred určených intervaloch s cieľom posúdiť efektívnosť, ktorá je od nej odvodená, pri vedení v podnikovej realite.